Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 16, 2017

I tolfte avsnittet lyfter vi några aktuella trender och tendenser i hbtq-världen. Hur bemöts barn med icke-normativa könsuttryck? Är målet verkligen att få in fler i statens så kallade transvård? Vi funderar över astrologins roll i förhållande till patriarkal vetenskapssyn, och frågar oss: vad finns det...


Dec 2, 2017

Det elfte avsnittet gör upp med den allmänna hbtq-historieskrivningen. Vi agerar folkbildare och redogör för kamper och lagändringar, men utmanar också föreställningen om en enhetlig framgångssaga. Vilka personer och rörelser har osynliggjorts? Och vad ska vi överhuvudtaget med hbtq-historia till? Vi...